3.6. KAFLI Yfirferð hönnunargagna o.fl

Aftur í: 3. HLUTI FAGGILDING, EFTIRLIT OG ÚTTEKTIR

3.6.1. gr . [Samþykkt hönnunargagna

Forsenda þess að leyfisveitandi geti samþykkt hönnunargögn er að þau sýni á fullnægjandi hátt að skilmálar skipulags séu uppfylltir svo og önnur viðeigandi ákvæði laga um mannvirki og reglugerðar þessarar í samræmi við ákvæði skoðunarhandbókar og skoðunarlista. Fyrir skal liggja skoðunarskýrsla um yfirferð hönnunargagna sem afhent er hönnunarstjóra og viðkomandi hönnuði. Í skoðunarhandbók er tilgreint í hvaða tilvikum og með hvaða skilyrðum leyfisveitanda er heimilt að samþykkja hönnunargögn með athugasemdum.]1)
1) Rgl. nr. 722/2017, 2. gr .

3.6.2. gr .Greinargerð um ábyrgðarsvið

Við yfirferð [leyfisveitanda]1) á greinargerð hönnunarstjóra um ábyrgðarsvið hönnuða skal kannað sérstaklega hvort um tæmandi yfirlit sé að ræða og hvort hætta sé á skörun ábyrgðarsviðs einstakra hönnuða .
[...]1) [...]2)
1) Rgl. nr. 722/2017, 2. gr .
2) Rgl. nr. 1173/2012, 4. gr .
[

3.6.3. gr.]1)2) Ófullnægjandi eða röng hönnunargögn .

Verði leyfisveitandi var við að hönnuður skilar ítrekað ófullnægjandi eða röngum hönnunargögnum ber honum að skrá málsatvik og feril málsins í gagnasafn [Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar]3). Leyfisveitanda ber að tilkynna [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) formlega um slík brot með gögnum málsins að veittum andmælarétti hönnuðar .
[Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) skal tilkynna viðkomandi hönnuði um skráninguna og gefa honum færi á að gera athugasemdir. [[Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) getur einnig að eigin frumkvæði tekið til athugunar, t.d. á grundvelli skráninga í gagnasafn stofnunarinnar eða ytri kvartana, hvort hönnuður hafi vanrækt hlutverk sitt skv . reglugerð þessari.]2) [Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) skal yfirfara öll málsatvik í kjölfar tilkynningar [eða skráningar]2) skv. 1. mgr. og getur eftir atvikum áminnt viðkomandi hönnuð eða svipt hann löggildingu í samræmi við ákvæði 57. gr. laga um mannvirki .
[[Húsnæðis- og mannvirkjastofnun]3) setur leiðbeiningar um nánari framkvæmd þessa ákvæðis.]2)
1) Rgl. nr. 1173/2012, 4. gr .
2) Rgl. nr. 722/2017, 2. gr .
3) Rgl. nr. 977/2020 2. gr.

Athugið að ef textanum hér ber ekki saman við reglugerðina á vef Stjórnartíðinda, þá gildir reglugerðin á vef Stjórnartíðinda. Skjalið er með uppfærðum breytingum sem samþykktar voru í desember 2012 sbr. reglugerð nr. 1173/2012, apríl 2013 sbr. reglugerð nr. 350/2013, mars 2014 sbr. reglugerð nr. 280/2014, apríl 2016 sbr. reglugerð nr. 360/2016, í júlí 2016 sbr. reglugerð nr. 666/2016, ágúst 2017 sbr. reglugerð 722/2017, í júní 2018 sbr. reglugerð 669/2018, í desember 2018 sbr. reglugerð 1278/2018 og í október 2020 sbr. reglugerð 977/2020.